Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Svenska
Svenska
Välj språk
Snabbsökning
WARNING

The search page of the PEGI website is reserved for parents and adult purchasers of interactive software.

The sole purpose of this page is to provide them with information on the content and age suitability of a specific game.

It is not intended for minors and must not be used for any other purpose.
I understand this warning and wish to proceed.
I am under the age of 18 and wish to return to the Home page.
FAQ
Har du frågor om åldersmärkning? Vi har svaren. Läs mer...
Om PEGI
Styrelser och kommittéer
PEGI:s styrelse
De oberoende organisationerna NICAM och VSC utfärdar PEGI-märkningarna, men PEGI är fortfarande ett självreglerande system. PEGI:s nyinrättade styrelse utgör kärnan i detta. Den verkställande direktören ansvarar för att, under styrelsens ledning, sköta PEGI:s dagliga verksamhet. Styrelsen består av representanter för: PEGI:s användare (spelutgivare), PEGI:s portvakter (spelkonsoltillverkare) och PEGI:s marknadsförare (nationella branschorganisationer), plus representanter från PEGI-rådet och PEGI:s expertgrupp. Styrelsens struktur garanterar att det finns tillräcklig styrning samtidigt som PEGI:s självreglerande styrka inte försvagas.
Members [35 KB]
Minutes 5.11.09 [118 KB]
PEGI-rådet
Rådet ansvarar för att utfärda rekommendationer så att både nationella och europeiska utvecklingstrender återspeglas i PEGI-systemet och uppförandekoden. Rådet ger en röst åt länderna som använder PEGI. Lika viktigt är att myndigheterna i PEGI-länderna håller jämna steg med PEGI och engagerar sig i organisationen. Rådet är en garanti för denna tvåvägskommunikation. Medlemmarna i rådet utses för två år i taget. De rekryteras i första hand från myndigheterna i PEGI-länderna och arbetar som psykologer, specialister på media, statstjänstemän och juridiska rådgivare med goda kunskaper om skydd av minderåriga i Europa.
Members [36 KB]
Minutes 5.11.09 [106 KB]
PEGI:s expertgrupp
När rådets fokus rörde sig alltmer mot länderrepresentation var det viktigt att inte förlora det nätverk av tekniska experter som har bistått PEGI med rådgivning genom åren. Under 2009-2010 utökas expertgruppen genom rekrytering av specialister och akademiker inom media, psykologi, klassificering, juridik, teknik, onlinespel och så vidare. De fortsätter att vara rådgivare åt PEGI genom att beakta möjligheterna till teknik- och innehållsutveckling enligt rekommendationer från PEGI-rådet och PEGI:s styrelse samt via omständigheter som uppstått genom överklagandeförfarandet.
Members [27 KB]
Minutes 5.11.09 [341 KB]
Överklagandenämnden
Överklagandenämnden består av en samling oberoende experter inom skydd av minderåriga från olika länder i Europa. Om en konsument eller utgivare lägger fram ett överklagande gällande åldersmärkningen av ett spel och PEGI-förvaltaren inte kan komma till en tillfredsställande lösning genom diskussion, förklaring eller förhandling, kan den klagande formellt begära att överklagandenämnden ska medla. Tre ledamöter i nämnden sammanträder då, behandlar klagomålet och fattar sedan ett avgörande beslut. Utgivare som använder PEGI-systemet är bundna av överklagandenämndens beslut. De är alltså skyldiga att vidta de korrigerande åtgärder som krävs, och om kraven inte uppfylls blir de föremål för sanktioner enligt bestämmelserna i koden.
Members [29 KB]
Kriteriekommittén
Kriteriekommittén är en underkommitté till PEGI:s expertgrupp. Den arbetar med att anpassa och modifiera PEGI:s frågeformulär och de bakomliggande kriterierna med hänsyn till utvecklingen inom teknik och innehåll, rekommendationer från rådet och expertgruppen samt förhållanden som framkommit genom överklagandeförfarandet.
Juridiska kommittén
Eftersom PEGI är ett frivilligt system fungerar det i samverkan med och är underställt gällande nationella lagar, vare sig ett visst innehåll förbjuds eller obligatoriska åldersmärkningssystem fastställts i dessa lagar. Det är juridiska kommitténs uppgift att underrätta ISFE om alla ändringar i de deltagande ländernas nationella lagstiftning som kan påverka det frivilliga åldersmärkningssystemet.
Efterlevnadskommittén
Efterlevnadskommittén har till uppgift att se till att bestämmelserna i PEGI:s uppförandekod efterlevs, inklusive beslut från överklagandenämnden. Efterlevnadskommittén består av tio ledamöter, av vilka fem är utgivare och fem väljs från rådet.

Enforcement Committee Rulings 2011:
NYHETER
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Mer...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Mer...