Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Slovenčina
Slovenčina
Vybrať jazyk
Rýchle vyhľadanie
UPOZORNENIE

Vyhľadávacia stránka webovej stránky PGEI je vyhradená pre rodičov a plnoletých zákazníkov interaktívneho softvéru.

Výhradným zámerom tejto stránky je poskytnúť im informácie o obsahu určitej hry a jej vhodnosti pre vekové skupiny.

Nie je určená neplnoletým osobám a nesmie sa využívať na iný účel.
Rozumiem tomuto upozorneniu a želám si pokračovať.
Mám menej ako 18 rokov a želám si vrátiť sa na domovskú stránku
FAQ
Máte otázky k vekovému vyhodnoteniu? My máme odpovede. Čítaj viac...
O PEGI?
Vedenie & výbory
Rada riaditeľov PEGI
Zatiaľ čo nezávislé organizácie NICAM a VSC udeľujú klasifikáciu PEGI, systém PEGI sám o sebe ostáva samoregulačným systémom. Nová rada riaditeľov PEGI je jeho jadrom. Výkonný riaditeľ je zodpovedný, na základe odporúčaní rady riaditeľov, za každodennú prevádzku systému PEGI. Rada pozostáva zo zástupcov užívateľov systému PEGI (vydavateľov hier), strážcov systému PEGI (výrobcovia herných konzol) a podporovateľov systému PEGI (národné obchodné asociácie) plus zástupcov z dozornej rady PEGI a expertnej skupiny PEGI. Táto štruktúra rady je zárukou, že existuje riadny dohľad bez oslabenia samoregulačnej sily systému PEGI.
Members [35 KB]
Minutes 5.11.09 [118 KB]
Dozorná rada PEGI
Dozorná rada je zodpovedná za vydávanie odporúčaní, ktoré umožnia zakomponovanie národného, ako aj európskeho vývoja do systému PEGI a jeho etického kódexu. Dozorná rada dáva hlas krajinám, ktoré používajú systém PEGI. Rovnako dôležité pre autority v krajinách PEGI je udržiavať krok a byť zaangažovaný v systéme PEGI. Dozorná rada zabezpečuje obojsmerný tok informácií. Členovia dozornej rady sú menovaní na dva roky. Primárne sú vyberaní medzi autoritami v krajinách systému PEGI, pričom pracujú ako psychológovia, mediálni špecialisti, pracovníci štátnej správy a právni poradcovia so skúsenosťami v oblasti ochrany práv detí a mládeže v Európe.
Members [36 KB]
Minutes 5.11.09 [106 KB]
Expertná skupina PEGI
S ohľadom na posun zamerania dozornej rady smerom k reprezentácii krajín bolo dôležité nestratiť sieť technických expertov, ktorá mnoho rokov bola dôležitým zdrojom rád pre systém PEGI . V rokoch 2009 – 2010 sa expertná skupina doplní o špecialistov a akademikov z oblasti médií, psychológie, klasifikácie, práva, technológie, online hier atď. Budú naďalej radiť PEGI pri zvažovaní technologického rozvoja a rozvoja obsahu odporúčaného dozornou radou PEGI, radou riaditeľov PEGI alebo pri okolnostiach vznikajúcich pri vybavovaní sťažností.
Members [27 KB]
Minutes 5.11.09 [341 KB]
Rada pre sťažnosti
Rada pre sťažnosti je takisto zložená z nezávislých expertov v oblasti ochrany detí a mládeže z rôznych európskych krajín. Pokiaľ sa sťažnosť prijatá od spotrebiteľa alebo vydavateľa týka pridelenej klasifikácie hry a PEGI administrátor nedosiahne primeranú dohodu prostredníctvom diskusie, vysvetlenia alebo vyjednávania, sťažovateľ môže formálne požiadať radu pre sťažnosti o sprostredkovanie. Následne sa zídu traja členovia rady, vypočujú si sťažnosť a rozhodnú. Vydavatelia, ktorí využívajú systém PEGI, sú rozhodnutím rady pre sťažnosti viazaní. Následne sú povinní vykonať všetky požadované nápravné opatrenia a v prípade zistenia nezhody podliehajú sankciám stanoveným v kódexe.
Members [29 KB]
Výbor pre kritériá
Výbor pre kritériá je podvýborom expertnej skupiny PEGI. Pracuje na prispôsobovaní a modifikácií dotazníka PEGI a príslušných kritérií, berúc pritom do úvahy vývoj v oblasti technológií a obsahu, odporúčania dozornej rady, expertnej skupiny alebo okolnosti zistené počas vybavovania sťažností.
Právny výbor
Keďže systém PEGI je dobrovoľný, funguje v kombinácii a ako podriadený voči existujúcej národnej legislatíve, ktorá môže zakazovať určitý, obsah alebo stanovovať povinné systémy klasifikácie. Úlohou právneho výboru je radiť ISFE ohľadne akýchkoľvek zmien v národnej legislatíve zúčastnených krajín, ktoré by mohli mať dopad na dobrovoľný systém vekovej klasifikácie.
Vykonávací výbor
Vykonávací výbor je poverený implementáciou opatrení etického kódexu PEGI vrátane aplikácie rozhodnutí rady pre sťažnosti. Vykonávací výbor je zostavený z desiatich členov, päť z nich sú vydavatelia a ďalší piati sú vybraní z dozornej rady.

Enforcement Committee Rulings 2011:
SPRÁVY
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Viac...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Viac...