Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Polski
Polski
Wybierz język
Szybkie wyszukiwanie
Ostrzeżenie

Funkcja szukania na stronie internetowej PEGI jest zarezerwowana dla rodziców i osób pełnoletnich kupujących gry komputerowe.

Jedynym celem tej funkcji jest udzielenie wyżej wymienionym osobom informacji na temat treści i klasyfikacji wiekowej poszczególnych gier.

Funkcja ta nie została stworzona na użytek niepełnoletnich i nie może być wykożystywana w żadnym innym celu.
Zrozumiałem to ostrzeżenie i chciałbym kontynuować
Mam mniej niż 18 lat i chciałbym wrócić do strony głównej
FAQ
Masz pytania o kategorie wiekowe? Znamy odpowiedzi. Więcej...
Informacje o PEGI
Rady i komitety
Zarząd PEGI
Ratingi PEGI są nadawane przez niezależne organizacje – NICAM i VSC, natomiast PEGI jest systemem samoregulującym się. Sercem tego systemu jest nowy zarząd PEGI. Dyrektor zarządzający jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżącej działalności PEGI według wskazówek zarządu. Zarząd składa się z przedstawicieli: użytkowników PEGI, (wydawców gier), strażników PEGI (producentów konsol do gier), promotorów PEGI (krajowych stowarzyszeń handlowych) oraz przedstawicieli Rady PEGI i Grupy Ekspertów PEGI. Ta struktura zarządu gwarantuje właściwy nadzór bez zmniejszania siły samoregulacji PEGI.
Members [35 KB]
Minutes 5.11.09 [118 KB]
Rada PEGI
Rada jest odpowiedzialna za formułowanie zaleceń mających na celu informowanie o zmianach zachodzących w poszczególnych krajach i w całej Europie oraz ich odzwierciedlenie w systemie PEGI i jego kodeksie postępowania. Rada dopuszcza do głosu kraje korzystające z PEGI. Dotrzymywanie kroku rozwojowi PEGI i udział w tym systemie mają dla władz krajów sygnatariuszy PEGI jednakowe znaczenie. Rada zapewnia dwustronny przepływ informacji. Członkowie Rady są powoływani na dwuletnią kadencję. Są to przede wszystkim członkowie władz krajów sygnatariuszy PEGI pracujący jako psychologowie, medioznawcy, funkcjonariusze służby cywilnej i radcy prawni specjalizujący się w ochronie nieletnich w Europie.
Members [36 KB]
Minutes 5.11.09 [106 KB]
Grupa Ekspertów PEGI
Rada kładzie nacisk przede wszystkim na reprezentację poszczególnych krajów, ale za ważne uznano także utrzymanie sieci ekspertów technicznych, którzy przez wiele lat byli dla PEGI ważnymi doradcami. W latach 2009-2010 do Grupy Ekspertów dołączą specjaliści i naukowcy z takich dziedzin, jak media, psychologia, klasyfikacja, prawo, technika, gry internetowe i tym podobne. Będą oni w dalszym ciągu doradzać PEGI, analizując zmiany techniczne i merytoryczne zalecane przez Radę PEGI i Zarząd PEGI oraz zmiany wynikające z okoliczności ujawnione w trakcie procedury składania skarg.
Members [27 KB]
Minutes 5.11.09 [341 KB]
Komitet ds. Skarg
Członkami Komitetu ds. Skarg również są niezależni eksperci w dziedzinie ochrony nieletnich z różnych krajów europejskich. W przypadku skargi konsumenta lub wydawcy dotyczącej ratingu nadanego grze i braku zadowalającego rozstrzygnięcia osiągniętego przez administratora PEGI w drodze rozmów, wyjaśnień lub negocjacji, strona wnosząca reklamację może oficjalnie zażądać mediacji Komitetu ds. Skarg. W takiej sytuacji trzej członkowie Komitetu spotykają się, zapoznają się ze skargą i wydają orzeczenie. Decyzja Komitetu ds. Skarg jest wiążąca dla wydawców korzystających z systemu PEGI. W związku z tym są oni zobowiązani do realizacji wszelkich żądanych działań naprawczych. Jeżeli tego nie zrobią, stosuje się wobec nich sankcje przewidziane w kodeksie.
Members [29 KB]
Komitet ds. Kryteriów
Komitet ds. Kryteriów jest podkomitetem Grupy Ekspertów PEGI. Adaptuje on i modyfikuje kwestionariusz PEGI i kryteria, na których jest on oparty, w celu uwzględnienia zmian technologicznych i zmian treści gier oraz zaleceń Rady i Grupy Ekspertów lub okoliczności ujawnionych w trakcie procedury składania skarg.
Komitet Prawny
Przynależność do PEGI jest dobrowolna, dlatego system ten funkcjonuje łącznie z prawem krajowym i podlega mu, także w przypadkach, w których prawo zabrania publikacji pewnych treści lub ustanawia obowiązkowe systemy ratingowe. Zadaniem Komitetu Prawnego jest informowanie ISFE o zmianach prawa krajów uczestniczących w systemie, które mogą wpływać na dobrowolny system ratingu wiekowego.
Komitet Wykonawczy
Komitet Wykonawczy odpowiada za zapewnienie egzekucji przestrzegania postanowień Kodeksu postępowania PEGI i postanowień Komitetu ds. Skarg. Komitet Wykonawczy liczy do dziesięciu członków, w tym pięciu wydawców i pięciu członków wybranych z Rady.

Enforcement Committee Rulings 2011:
NOWOŚCI
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Więcej...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Więcej...