Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Norsk
Norsk
Velg språk
Hurtigsøk
ADVARSEL

Søkesiden på PEGI-webområdet er reservert for foreldre og voksne kjøpere av den interaktive programvaren.

Hensikten med denne siden er utelukkende å informere brukerne om innholdet av et spill og hvilke aldersgrupper det passer for.

Den er ikke beregnet på mindreårige, og må ikke brukes for noe annet formål.
Jeg har forstått denne advarselen og ønsker å gå videre.
Jeg er under 18 år og ønsker å gå tilbake til startsiden.
FAQ
Har du spørsmål om aldersgrenser? Vi har svarene. Les mer...
Om PEGI
Utvalg & komitéer
PEGIs styre
Selv om det er de uavhengige organisasjonene NICAM og VSC som bevilger PEGIs aldersmerkinger, er PEGI fremdeles en selvstyrende enhet. Kjernen i dette systemet er PEGIs nye styre. Styreformannen er ansvarlig og følger styrets veiledninger når det gjelder den daglige driften av PEGI. Styret består av representanter for brukerne av PEGI (spillutgivere), PEGIs kontrollører (spillkonsollfabrikanter) og markedsførere av PEGI (nasjonale handelsorganisasjoner) samt representanter for PEGIs rådgivende utvalg og PEGIs ekspertgruppe. Når styret er organisert slik, kan man være sikker på å få en tilbørlig oversikt, uten at PEGIs styrke som selvstyrende organ svekkes.
Members [35 KB]
Minutes 5.11.09 [118 KB]
PEGIs råd
Rådet er ansvarlig for å gi anbefalinger, slik at så vel nasjonale som europeiske nyvinninger blir gjort kjent og gjenspeiles i PEGI-systemet og dets etiske norm. Rådet gir landene som bruker PEGI en stemme. Men det er like viktig at myndighetene i PEGI-landene holder seg a jour med og engasjerer seg i PEGI. Rådet er en garanti for denne toveiskommunikasjonen. Rådsmedlemmene blir tilsatt i en periode på 2 år. De blir i første rekke hentet fra myndigheter i PEGI-landene, og arbeider som psykologer, mediaeksperter, statstjenestemenn og juridiske rådgivere som er vel fortrolige med beskyttelse av mindreårige i Europa.
Members [36 KB]
Minutes 5.11.09 [106 KB]
PEGIs ekspertgruppe
Siden Rådet først og fremst fokuserer på representasjon fra de forskjellige landene, var det av stor betydning å beholde nettverket av tekniske eksperter som gjennom årene har bistått PEGI med viktige råd. I løpet av 2009-10 vil ekspertgruppen bli utvidet med spesialister og akademikere fra områdene media, psykologi, klassifisering, juridikk, teknologi, nettspill og så videre. De vil fortsette å gi PEGI råd ved å vurdere teknologiske og innholdsmessige nyvinninger, i henhold til anbefalinger fra PEGIs råd eller styre, eller på grunn av forhold som blir belyst ved saksgangen i forbindelse med en klage.
Members [27 KB]
Minutes 5.11.09 [341 KB]
Klagenemnda
Også Klagenemnda består av et antall uavhengige eksperter fra flere europeiske land, som har kunnskap om beskyttelse av mindreårige. Dersom nemnda mottar en klage fra en forbruker eller utgiver angående en aldersmerking som er blitt tildelt et spill, og PEGI-administratoren ikke kan komme frem til en tilfredsstillende avtale ved hjelp av diskusjon, forklaring eller forhandling, kan den klagende anmode Klagenemnda om å megle. Tre medlemmer av nemnda vil deretter tre sammen, lytte til klagen og fatte vedtak om en kjennelse. Utgivere som bruker PEGI-systemet er underkastet Klagenemndas beslutning og er følgelig forpliktet til å utføre enhver korrigerende handling de blir pålagt. Dersom det oppstår gjenstridighet, blir de dessuten gjenstand for sanksjoner, slik de er skissert i normene.
Members [29 KB]
Kriterieutvalget
Kriterieutvalget fungerer som en underkomité til PEGIs ekspertgruppe. Det arbeider med å tilpasse og modifisere PEGIs spørreskjema samt de bakenforliggende kriteriene, og sørger for at det blir tatt hensyn til utviklingen av innholdet og til anbefalinger som er blitt gitt av Rådet eller Ekspertgruppen eller til forhold som blir belyst ved saksgangen i forbindelse med en klage.

Det Juridiske Utvalget
39. Siden PEGI er et frivillig system, blir det drevet i samsvar med, og er underordnet gjeldende nasjonale lover, uansett om disse forbyr visst innhold eller oppretter obligatoriske klassifiseringssystemer. Det Juridiske Utvalgets oppgave er å gi ISFE råd om enhver endring av nasjonal lovgivning innen deltagerlandene, som kan påvirke det frivillige systemet for aldersmerking.
Iverksettingsutvalget
Iverksettingsutvalget har ansvar for å gjennomføre tiltak som er i tråd med PEGIs etiske normer, blant annet Klagenemndas avgjørelser. Iverksettingsutvalget består av ti medlemmer, hvorav fem er utgivere og fem er blitt valgt av Rådet.

Enforcement Committee Rulings 2011:
NYHETER
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Mer...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Mer...