Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Lietuviškai
Lietuviškai
Pasirinkti kalbą
Greita paieška
ĮSPĖJIMAS

PGEI svetainės paieškos puslapis yra skirtas tik tėvams ir suaugusiems interaktyviosios programinės įrangos pirkėjams.

Šio puslapio tikslas – suteikti jiems informaciją apie tam tikro žaidimo turinį bei amžiaus ribą.

Jis nėra skirtas mažumoms ir negali būti naudojamas jokiu kitu tikslu.
Aš supratau šį įspėjimą ir noriu tęsti.
Aš esu jaunesnis nei 18-os metų ir noriu grįžti į pradinį puslapį.
FAQ
Ar turite klausimų dėl vertinimo? Mes į juos atsakysime. Skaityti daugiau...
Apie PEGI
Tarybos ir komitetai
PEGI valdyba
Nors PEGI vertinimus suteikia nepriklausomos organizacijos NICAM ir SDC, pati PEGI išlieka pati save reguliuojanti sistema. Šį principą įtvirtina naujoji PEGI Valdyba. Valdantysis direktorius, remdamasis šios valdybos rekomendacijomis, yra atsakingas už PEGI kasdienę veiklą. Valdybą sudaro PEGI naudotojų (žaidimų leidėjų), PEGI „vartininkų“ (žaidimų kompiuterių gamintojų) ir PEGI propaguotojų (nacionalinių veiklos asociacijų), taip pat PEGI Tarybos ir PEGI Ekspertų grupės atstovai. Tokia valdybos struktūra užtikrina, kad būtų tinkama priežiūra ir tuo pačiu metu nesusilpnėtų PEGI savireguliacijos gebėjimas.
Members [35 KB]
Minutes 5.11.09 [118 KB]
PEGI taryba
Taryba yra atsakinga už rekomendacijų teikimą, kad nacionaliniu ir Europos mastu įvykę pokyčiai būtų perteikiami ir atsispindėtų PEGI sistemoje bei jos Elgsenos kodekse. Taryba suteikia galimybę PEGI naudojančioms šalims pareikšti savo nuomonę. Ne mažiau svarbu tai, kad PEGI sistemą naudojančių šalių institucijos neatsiliktų nuo PEGI sistemos ir dalyvautų ją plėtojant. Taryba užtikrina šį dvipusį informacijos srautą. Tarybos nariai skiriami dvejų metų kadencijai. Jie visų pirma renkami iš PEGI sistemą naudojančiose šalyse veikiančių institucijų atstovų, kurie dirba psichologais, medijos specialistais, valstybės tarnautojais ir teisiniais patarėjais, išmanančiais Europos nepilnamečių apsaugą.
Members [36 KB]
Minutes 5.11.09 [106 KB]
PEGI Ekspertų grupė
Tarybai vis daugiau dėmesio skiriant atstovavimui pavienėms šalims, laikyta, jog svarbu neprarasti techninių ekspertų tinklo, kuris per daugelį metų tapo svarbus PEGI konsultavimo šaltinis. 2009-2010 metų laikotarpiu Ekspertų grupė bus plečiama įtraukiant tokių sričių kaip medija, psichologija, klasifikavimas, teisė, technologija, internetiniai žaidimai ir t.t. specialistų ir akademikų. Jie ir toliau konsultuos PEGI, vertindami technologinę ir turinio raidą, atsižvelgdami į PEGI Tarybos, PEGI Valdybos rekomendacijas arba aplinkybes, atsiradusias vykdant skundų procedūrą.
Members [27 KB]
Minutes 5.11.09 [341 KB]
Skundų taryba
Skundų taryba taip pat yra sudaryta iš skirtingų Europos valstybių nepriklausomų ekspertų, išmanančių nepilnamečių apsaugos dalykus. Jei iš vartotojo arba leidėjo gaunamas skundas dėl įvertinimo, suteikto žaidimui, ir paprasta diskusija, paaiškinimu arba derybomis negalima pasiekti patenkinamo susitarimo su PEGI administratoriumi, tai besiskundžiantis asmuo gali formaliai paprašyti Skundų tarybos tarpininkauti. Tada trys tarybos nariai susirenka į posėdį, išklauso skundą ir priima nutarimą. Leidėjams, naudojantiems PEGI sistemą, Skundų tarybos sprendimai yra privalomi. Dėl to jie turi imtis bet kokių reikalaujamų taisomųjų veiksmų ir, jei atitiktis nepasiekta, jiems gali būti pritaikytos sankcijos, nustatytos kodekse.
Members [29 KB]
Kriterijų komitetas
Kriterijų komitetas – PEGI Ekspertų grupės pakomitetis. Šio komiteto darbo sritis – tai PEGI klausimyno adaptavimas bei modifikavimas ir pamatiniai kriterijai, kuriais atsižvelgiama į technologinį ir turinio progresą, rekomendacijas, pateiktas Tarybos, Ekspertų grupės, arba aplinkybes, paaiškėjusias vykdant skundų procedūrą.
Teisės komitetas
Kadangi PEGI yra savanoriška sistema, ji veikia laikantis galiojančių nacionalinių įstatymų ir neatsiejamai nuo jų, jei šiais įstatymais draudžiamas tam tikras turinys arba yra įsteigtos privalomosios vertinimo sistemos. Teisės komiteto vaidmuo – pranešti ISFE federacijai apie bet kokius nacionalinių teisės aktų pakeitimus, priimtus dalyvaujančiose valstybėse, kurie galėtų turėti įtakos savanoriškai vertinimo nurodant amžių sistemai.
Laikymosi užtikrinimo komitetas
Reikalavimų laikymosi užtikrinimo komitetui paskirta užduotis užtikrinti, kad būtų vykdomos PEGI Elgsenos kodekso nuostatos, įskaitant Skundų tarybos pateiktas išvadas. Laikymosi užtikrinimo komitetą sudaro dešimt narių, iš kurių penki yra leidėjai, o dar penki išrenkami iš Tarybos.

Enforcement Committee Rulings 2011:
NAUJIENOS
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Daugiau informacijos...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Daugiau informacijos...