Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Eesti
Eesti
Valige keel
Kiirotsing
HOIATUS

PEGI Interneti-lehekülje otsingulehekülg on mõeldud lapsevanematele ja interaktiivse tarkvara täiskasvanutest ostjatele.

Käesoleva lehekülje ainus eesmärk on anda neile teavet mängu sisu ja vanuselise sobivuse kohta.

Lehekülg ei ole mõeldud alaealistele ja seda ei või kasutada ühelgi muul eesmärgil.
Mõistan seda hoiatust ja soovin jätkata.
Olen alla 18-aastane ja soovin pöörduda tagasi avalehele.
FAQ
Kas Teil on küsimusi vanusepiirangute kohta? Meil on vastused. Lugege lisaks...
Teave PEGI kohta
Nõukogud ja komiteed
PEGI juhatus
Kuigi PEGI vanusepiirangu annavad sõltumatud asutused NICAM ja VSC, on PEGI ise jätkuvalt isereguleeruv süsteem. Uus PEGI juhatus on selle isereguleeruva süsteemi tuum. Tegevdirektor vastutab juhatuse suuniste põhjal PEGI igapäevatöö korraldamise eest. Juhatus koosneb PEGI kasutajate (mängude väljaandjad), PEGI nn väravavahtide (mängukonsoolide tootjad) ja PEGI propageerijate (riiklikud kutseühingud) esindajatest, kellele lisanduvad PEGI nõukogu ja PEGI eksperdirühma esindajad. Juhatuse struktuur tagab korraliku järelevalve, samas ei nõrgenda PEGI isereguleerumisvõimet.
Members [35 KB]
Minutes 5.11.09 [118 KB]
PEGI nõukogu
Nõukogu vastutab soovituste tegemise eest, et teavitataks nii riiklikest kui ka tervet Euroopat hõlmavatest muutustest ja et need kajastuksid PEGI süsteemis ja PEGI tegevusjuhendis. Nõukogu on PEGI kasutajariikide häälekandja. Samavõrd oluline on see, et PEGI süsteemi kasutavate riikide ametiasutused hoiaksid end PEGIga kursis ja oleksid PEGI tegevusse kaasatud. Nõukogu tagab selle teabe kahesuunalise liikumisega. Nõukogu liikmed määratakse ametisse kaheks aastaks. Nõukogu liikmed määratakse ametisse PEGI kasutavate riikide ametiastutustest ja nad töötavad psühholoogide, meediaspetsialistide, riigiametnike ja õigusnõustajatena ja neil on kogemused alaealiste kaitsmisel Euroopas.
Members [36 KB]
Minutes 5.11.09 [106 KB]
PEGI ekspertrühm
Kui nõukogu asus keskenduma riikide esindamisele, peeti oluliseks mitte kaotada tehniliste asjatundjate võrgustikku, mis on aastate jooksul olnud PEGI jaoks oluline nõuannete allikas. Aastatel 2009–2010 täiustatakse eksperdirühma tööd meedia, psühholoogia, klassifitseerimise, õiguse, tehnoloogia, veebimängude jms valdkonna spetsialistide ja teadlaste kaasamisega. Nad jätkavad PEGI nõustamist, võttes arvesse tehnoloogilist arengut ja sisu muutusi nii, nagu seda soovitavad PEGI nõukogu, PEGI juhatus, või nii, nagu näevad ette kaebuste menetlemise käigus ilmnenud asjaolud.
Members [27 KB]
Minutes 5.11.09 [341 KB]
Kaebuste nõukogu
Kaebuste nõukogu koosneb sõltumatutest ekspertidest, kes tegelevad alaealiste kaitsmisega erinevates Euroopa riikides. Kui tarbijalt või väljaandjalt peaks mängule antud vanusepiirangu suhtes saabuma kaebus ja PEGI haldur ei saavuta arutelude, selgituste või läbirääkimiste teel rahuldavat lahendust, võib kaebuse esitanu ametlikult taotleda, et kaebuste nõukogu astuks vahendaja rolli. Seejärel kogunevad kolm nõukogu liiget, kuulavad kaebuse esitanu ära ja võtavad vastu otsuse. PEGI süsteemi kasutavate väljaandjate jaoks on kaebuste nõukogu otsused siduvad. Kui nõukogu on otsuse teinud, on väljaandjad kohustatud võtma nõutavad parandusmeetmed, ja kui nad otsust ei täida, kohaldatakse nende suhtes tegevusjuhendist tulenevaid sanktsioone.
Members [29 KB]
Kriteeriumide komitee
Kriteeriumide komitee on PEGI eksperdirühma allkomitee. Komitee ülesanne on kohandada ja muuta PEGI küsimustikku ja selle aluseks olevaid kriteeriume, et võtta arvesse tehnoloogilist arengut ja sisu muutusi ning nõukogu ja eksperdirühma soovitusi või kaebuste menetlemise käigus ilmnenud asjaolusid.
Õiguskomitee
Arvestades, et PEGI süsteem on vabatahtlik, toimib see koos kehtivate riiklike seadustega ja allub neile sellest olenemata, kas sellega keelatakse teatav sisu või kehtestatakse kohustuslikud hindamissüsteemid. Õiguskomitee ülesanne on nõustada ISFEt osalisriikide riiklikes õigusaktides toimunud muudatuste küsimustes, mis võiksid mõjutada vabatahtlikku vanusepiirangute süsteemi.
Täitevkomitee
Täitevkomitee ülesanne on tagada PEGI tegevusjuhendi sätete, sealhulgas kaebuste nõukogu lõpparvamuse jõustamine. Komitee koosneb kümnest liikmest, kellest viis on väljaandjad ja viis valitakse nõukogu liikmete seast.

Enforcement Committee Rulings 2011:
Uudised
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Lisa...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Lisa...