Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Κύπρος
Κύπρος
Επιλογή γλώσσας
Γρήγορη Αναζήτηση
WARNING

The search page of the PEGI website is reserved for parents and adult purchasers of interactive software.

The sole purpose of this page is to provide them with information on the content and age suitability of a specific game.

It is not intended for minors and must not be used for any other purpose.
I understand this warning and wish to proceed.
I am under the age of 18 and wish to return to the Home page.
FAQ
Έχετε απορίες σχετικά με τη διαβάθμιση με βάση την ηλικία; Έχουμε τις απαντήσεις. Διαβάστε περισσότερα...
Σχετικά με το PEGI
Συμβούλια & Επιτροπές
Συμβούλιο Διαχείρισης του PEGI
Αν και οι διαβαθμίσεις PEGI εκχωρούνται από τους ανεξάρτητους οργανισμούς NICAM και VSC, το ίδιο το PEGI παραμένει ένα σύστημα αυτορύθμισης. Στον πυρήνα αυτού του συστήματος βρίσκεται το νέο Συμβούλιο Αυτοδιαχείρισης του PEGI. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος ακολουθεί τις οδηγίες του εν λόγω Συμβουλίου Διαχείρισης, είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των καθημερινών δραστηριοτήτων του PEGI. Το συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους των χρηστών του PEGI (εκδότες παιχνιδιών), των φυλάκων του PEGI (οι κατασκευαστές κονσολών παιχνιδιών) και των υπεύθυνων προώθησης του PEGI (εθνικοί εμπορικοί σύλλογοι), καθώς και εκπροσώπους από την Επιτροπή PEGI και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του PEGI. Αυτή η δομή του συμβουλίου διασφαλίζει τη σωστή διεξαγωγή του ελέγχου, χωρίς να αποδυναμώνεται η αυτορυθμιστική ισχύς του PEGI.
Members [35 KB]
Minutes 5.11.09 [118 KB]
Επιτροπή PEGI
Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την πραγματοποίηση συστάσεων, έτσι ώστε οι εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κοινοποιούνται και να αντανακλώνται στο σύστημα PEGI και στον κώδικα διαγωγής του. Η Επιτροπή δίνει φωνή στις χώρες που χρησιμοποιούν το PEGI. Εξίσου σημαντικό είναι οι αρχές στις χώρες του PEGI να ενημερώνονται και να συμμετέχουν στο PEGI. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την αμφίδρομη ροή πληροφοριών. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται για θητεία διάρκειας 2 ετών. Επιλέγονται κυρίως από τις αρχές στις χώρες του PEGI και εργάζονται ως ψυχολόγοι, ειδικοί των Μ.Μ.Ε., δημόσιοι υπάλληλοι και νομικοί σύμβουλοι με ειδίκευση στην προστασία των ανηλίκων στην Ευρώπη.
Members [36 KB]
Minutes 5.11.09 [106 KB]
Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του PEGI
Με την προσοχή της Επιτροπής να κατευθύνεται προς την εκπροσώπηση των χωρών, θεωρήθηκε σημαντικό να μην χαθεί το δίκτυο τεχνικών εμπειρογνωμόνων το οποίο, όλα αυτά τα χρόνια, αποτελεί σημαντική πηγή συμβουλών για το PEGI. Κατά τη διάρκεια των ετών 2009-10, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων θα ενισχυθεί με τη συμμετοχή ειδικών και ακαδημαϊκών από τους χώρους των Μ.Μ.Ε., της ψυχολογίας, της αρχειοθέτησης, της νομοθεσίας, της τεχνολογίας, των online παιχνιδιών και ούτω καθεξής. Η ομάδα αυτή θα συνεχίσει να παρέχει συμβουλές προς το PEGI λαμβάνοντας υπ' όψιν τις εξελίξεις σε επίπεδο τεχνολογίας και περιεχομένου, όπως αυτές προτείνονται από την Επιτροπή PEGI, το Συμβούλιο Διαχείρισης του PEGI ή μέσω περιστάσεων οι οποίες έρχονται στο φως από τη διαδικασία καταγγελιών.
Members [36 KB]
Minutes 5.11.09 [106 KB]
Συμβούλιο Καταγγελιών
Το Συμβούλιο Καταγγελιών αποτελείται επίσης από μια ομάδα ανεξάρτητων ειδικών στην προστασία ανηλίκων οι οποίοι προέρχονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Σε περίπτωση που ληφθεί κάποια καταγγελία από καταναλωτή ή εκδότη σχετικά με τη διαβάθμιση που έχει δοθεί σε ένα παιχνίδι και δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικός συμβιβασμός από τον διαχειριστή του PEGI μέσω συζητήσεων, εξηγήσεων ή διαπραγματεύσεων, ο καταγγέλλων μπορεί να ζητήσει επίσημα από το Συμβούλιο Καταγγελιών να παρέμβει. Σε αυτήν την περίπτωση συνεδριάζουν τρία μέλη του συμβουλίου, τα οποία ακούνε την καταγγελία και καταλήγουν σε μια απόφαση. Η απόφαση του Συμβουλίου Καταγγελιών είναι δεσμευτική για τους εκδότες που χρησιμοποιούν το σύστημα PEGI. Ως εκ τούτου, αυτοί είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν τα διορθωτικά μέτρα που απαιτούνται και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, υπόκεινται στις κυρώσεις που καθορίζονται από τον κώδικα.
Members [27 KB]
Minutes 5.11.09 [106 KB]
Επιτροπή Κριτηρίων
Η Επιτροπή Κριτηρίων είναι μια υποεπιτροπή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του PEGI. Εργάζεται για την προσαρμογή και την τροποποίηση του ερωτηματολογίου του PEGI και των κριτηρίων στα οποία βασίζεται, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στην τεχνολογία και στο περιεχόμενο των παιχνιδιών και οι συστάσεις της Επιτροπής ή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, ή οι περιπτώσεις που φέρνει στο φως η διαδικασία καταγγελιών.
Members [29 KB]
Νομική Επιτροπή
Καθώς το PEGI είναι ένα προαιρετικό σύστημα, λειτουργεί σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες εθνικές νομοθεσίες και υπόκειται σε αυτές, είτε αυτές απαγορεύουν ορισμένα στοιχεία περιεχομένου είτε καθορίζουν υποχρεωτικά συστήματα διαβάθμισης. Ο ρόλος της Νομικής Επιτροπής είναι να συμβουλεύει την ISFE σχετικά με τυχόν αλλαγές στην εθνική νομοθεσία των συμμετεχουσών χωρών οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν το προαιρετικό σύστημα ηλικιακής διαβάθμισης.
Επιτροπή Εφαρμογής
Η Επιτροπή Εφαρμογής είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Διαγωγής PEGI, συμπεριλαμβανομένων των πορισμάτων του Συμβουλίου Καταγγελιών. Η Επιτροπή Εφαρμογής αποτελείται από δέκα μέλη, πέντε από τα οποία είναι εκδότες, ενώ τα άλλα πέντε επιλέγονται από την Επιτροπή PEGI.

Enforcement Committee Rulings 2011:
ΝΕΑ
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Περισσότερα...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Περισσότερα...