Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Čeština
Čeština
Zvolte jazyk
Rychlé vyhledávání
UPOZORNĚNÍ:

Vyhledávač webových stránek PEGI je určen pro rodiče a plnoleté zákazníky interaktivního softwaru.

Výhradním účelem této stránky je poskytnout jim informace o obsahu a věkové vhodnosti určité hry.

Není určena pro nezletilé a nesmí být použita k žádným jiným účelům.
Rozumím tomuto upozornění a chci pokračovat.
Je mi méně než 18 let a chci se vrátit na domovskou stránku.
FAQ
Máte dotazy ohledně věkového hodnocení? My máme odpovědi. Přečtěte si více...
O PEGI
Správní rady a výbory
Představenstvo PEGI
Zatímco nezávislé organizace NICAM a VSC udělují PEGI ratingy, zůstává samotný systém PEGI samoregulačním systémem. Jádrem systému je představenstvo PEGI. Zodpovědnou osobou je generální ředitel, který se řídí pokyny představenstva. Představenstvo se skládá ze zástupců uživatelů systému PEGI (vydavatelé her), zprostředkovatelů systému PEGI (výrobci herních konzolí), zakladatelů systému PEGI (státních obchodních sdružení) a ze zástupců ze správní rady PEGI a skupiny expertů PEGI. Tato struktura představenstva je zárukou patřičného dozoru, aniž by docházelo k oslabení samoregulační působnosti PEGI.
Members [35 KB]
Minutes 5.11.09 [118 KB]
Správní rada PEGI
Správní rada je zodpovědná za doporučení, jejichž prostřednictvím do systému PEGI a do jeho Kodexu chování proniknou národní a evropské vývojové trendy. Správní rada vyjadřuje názory zemí, které používají systém PEGI. Pro úřady v zemích se systémem PEGI je důležité držet s tímto systémem krok a zároveň projevovat vlastní angažovanost. Správní rada zajišťuje tyto dva směry toku informací. Členové správní rady jsou jmenováni na dvouleté období. Přednostně jde reprezentatnty úřadů v zemích se systémem PEGI, ve kterých pracují zpravidla jako psychologové, specialisté na výzkum sdělovacích prostředků nebo právní poradci znalí problematiky ochrany dětí v Evropě.
Members [36 KB]
Minutes 5.11.09 [106 KB]
Expertní skupina PEGI
Zatímco Správní rada PEGI je tvořena zástupci jednotlivých zemí, Expertní skupina PEGI sdružuje odborníky, kteří byli po léta pro PEGI klíčovým odborně-informačním zdrojem. V průběhu let 2009-10 byla Expertní skupina posílena o specialisty a akademiky z oblasti mediálních studií, psychologie, klasifikace, práva, technologie, online her a podobně. Tito odborníci budou nadále fungovat jako poradci PEGI a jejich úkolem je zohledňovat technologické i obsahové vývojové trendy dle doporučení Správní rady PEGI, Představenstva PEGI nebo na základě okolností vyvstalých při reklamačním řízení.
Members [27 KB]
Minutes 5.11.09 [341 KB]
Rada pro stížnosti
Rada pro stížnosti je rovněž z nezávislých expertů na ochranu minorit z různých Evropských zemí. Pokud je přijata stížnost od spotřebitele nebo vydavatele ohledně ratingu přiděleného hře a PEGI nedosáhne při diskusi, vysvětlování nebo jednání přijatelné řešení, může stěžovatel požádat Radu o projednání. Tři členové Rady se sejdou, vyslechnou stížnost a rozhodnou o nálezu. Vydavatelé užívající PEGI systém jsou vázáni rozhodnutím Rady. Zároveň jsou povinni provést všechny požadované nápravné akce a v případě nevyhovění jim hrozí sankce stanovené podle Kodexu.
Members [29 KB]
Výbor pro kritéria
Výbor pro kritéria je podvýborem Expertní skupiny PEGI. Pracuje na přizpůsobování a úpravách dotazníku PEGI, a na specifikaci kritérií, která mají být brána v úvahu v technologickém a obsahovém vývoji a doporučeních, přijatých ostatními orgány PEGI.
Právní výbor
Jelikož PEGI je dobrovolný systém, funguje v rámci existujícího národního práva a podřizuje se mu, pokud zakazuje určitý obsah nebo zakládá povinný ratingový systém. Role právního výboru je radit ISFE při změnách národních legislativ v participujících zemích, které mohou mít vliv na dobrovolný systém věkového ratingu.
Výbor pro vymáhání
Výbor pro vymáhání má za úkol zajišťovat uplatňování ustanovení Kodexu chování PEGI společně se závěry Rady pro stížnosti. Výbor pro vymáhání je tvořen deseti členy, pět z nich jsou vydavatelé a pět je vybráno ze Správní rady.

Enforcement Committee Rulings 2011:
Novinky
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Více...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Více...