Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Български
Български
Изберете език
Бързо търсене
WARNING

The search page of the PEGI website is reserved for parents and adult purchasers of interactive software.

The sole purpose of this page is to provide them with information on the content and age suitability of a specific game.

It is not intended for minors and must not be used for any other purpose.
I understand this warning and wish to proceed.
I am under the age of 18 and wish to return to the Home page.
FAQ
Имате въпроси във връзка с рейтингите? Ние ще ви отговорим. Прочетете още...
Относно PEGI?
Съвещателни органи и комисии
PEGI Управителен съвет
Въпреки че рейтингите PEGI се дават от независими организации като NICAM и VSC, самата PEGI продължава да бъде една саморегулираща се система, в основата на която е новият управителен съвет на PEGI. Изпълнителният директор отговаря за ежедневното функциониране на PEGI, следвайки указанията на Управителния съвет. Съветът се състои от представители на организациите, които използват PEGI (издатели на игри), контролират достъпа до PEGI (производителите на конзоли за игри), популяризират PEGI (националните отраслови асоциации), плюс представители от Консултативния съвет на PEGI и Експертната група на PEGI. Чрез тази структура на Съвета се осигурява необходимия контрол без да се отслабва саморегулиращата сила на PEGI.
Members [35 KB]
Minutes 5.11.09 [118 KB]
Консултативен съвет на PEGI
Консултативният съвет дава препоръки с цел отразяване в системата PEGI и нейния Кодекс на поведение на промените както на национално, така и на европейско ниво. Консултативният съвет дава възможност да се чуе гласът на страните, които използват PEGI. Не по-малко важно е и за органите на властта в участващите в PEGI страни да са в крак със случващото се в PEGI и да участват в дейността. Консултативният съвет прави необходимото, за да има такъв двупосочен поток на информация. Членовете на Консултативния съвет се назначават за срок от 2 години. Те са предимно служители в органите на властта в участващите в PEGI страни, работещи като психолози, медийни експерти, държавни служители и юридически съветници, компетентни в областта на закрилата на децата в Европа.
Members [36 KB]
Minutes 5.11.09 [106 KB]
Експертна група на PEGI
Тъй като Консултативният съвет насочва фокуса на своята дейност върху представителството на отделните страни, счита се, че е важно и поддържането на мрежата от технически експерти, които през всичките тези години са представлявали важен източник на съвети в помощ на PEGI. В периода 2009-10 г. Експертната група ще се разшири с включването на специалисти и учени в областта на медиите, психологията, класификацията, правото, технологията, онлайн игрите и др. Те ще продължат да дават съвети на PEGI, отчитайки промените в технологиите и съдържанието, на базата на препоръките от страна на Консултативния съвет на PEGI, Управителния съвет на PEGI или по силата на обстоятелства, станали известни в процеса на обработка на жалбите.
Members [27 KB]
Minutes 5.11.09 [341 KB]
Комисия по жалбите
Комисията по жалбите също се състои от независими експерти по закрила на децата от различни европейски страни. Ако бъде получена жалба от потребител или издател във връзка с рейтинг, даден на определена игра, и администраторът на PEGI не може да постигне задоволително решаване на въпроса чрез обсъждане, обясняване или договаряне, жалващата се страна може официално да поиска от Комисията по жалбите да се намеси като посредник. Тогава трима членове на Комисията се събират, разглеждат жалбата и вземат решение. Решението на Комисията по жалбите е задължаващо за издателите, използващи системата PEGI. Затова те са задължени да извършат необходимите коригиращи действия и в случай на неизпълнение подлежат на санкции съгласно предвиденото в кодекса.
Members [29 KB]
Комисия по критериите
Комисията по критериите е подкомисия на Експертната група на PEGI. Тя се занимава с адаптирането и модифицирането на въпросника на PEGI и основните критерии, отчитайки промените по отношение на технологиите и съдържанието и препоръките, направени от Консултативния съвет, Експертната група или обстоятелствата, които излизат наяве вследствие на процедурите по жалбите.
Правна комисия
Тъй като PEGI е една доброволна система, тя функционира в съгласие и в зависимост от съществуващото национално законодателство, когато то забранява определено съдържание или установява задължителни системи за класификация. Ролята на Правната комисия е да уведомява ISFE за всякакви промени в националното законодателство на участващите страни, които биха повлияли на доброволната система за възрастов рейтинг.
Комисия по привеждане в изпълнение
Комисията по привеждане в изпълнение има за задача да осигури изпълнението на разпоредбите на Кодекса на поведение на PEGI, включително решенията на Комисията по жалбите. Комисията по привеждане в изпълнение е съставена от десет члена, пет от които са издатели и пет са избрани сред членовете на Консултативния съвет.

Enforcement Committee Rulings 2011:
НОВИНИ
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Още...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Още...