Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Български
Български
Изберете език
Бързо търсене
WARNING

The search page of the PEGI website is reserved for parents and adult purchasers of interactive software.

The sole purpose of this page is to provide them with information on the content and age suitability of a specific game.

It is not intended for minors and must not be used for any other purpose.
I understand this warning and wish to proceed.
I am under the age of 18 and wish to return to the Home page.
Търсене на игра
Ако желаете да узнаете какъв рейтинг е даден на определена игра, тази информацията може да бъде намерена лесно в ... Прочетете още...
FAQ
Често задавани въпроси
Какво представлява PEGI и защо беше създадена тази система?
Системата PEGI дава на родителите и на хората, които се грижат за децата, подробни препоръки за възрастта, за която е подходящо съдържанието на дадена игра, под формата на етикети за възрастовия рейтинг и описатели на съдържанието върху опаковката на играта. Системата PEGI (Паневропейска информация за игрите) бе създадена, за да замени съществуващите национални системи за възрастов рейтинг с единна система, която е почти еднаква в по-голямата част от Европа.
Как се определя рейтингът на игрите?
PEGI използва комбинация от деклариране на съдържанието и проверка на игрите с цел определяне на подходящия рейтинг по системата PEGI за всяка отделна игра. Най-напред издателят на играта попълва онлайн формуляр-декларация, който се изпраща на администратора на системата. След това попълненият формуляр се преглежда и се използва като база за проверка на съдържанието на играта. Декларирането на съдържанието на играта е една от най-силните страни на системата PEGI, тъй като само разработчикът/издателят има цялостен поглед върху съдържанието на съответната игра. Прегледът на играта позволява на администратора да фокусира вниманието си върху части или аспекти на играта, които с най-голяма вероятност биха повлияли на рейтинга. Тази база за оценяване е много по-ефективна отколкото евентуален опит на администраторите да изиграят цялата игра (ако това изобщо е възможно).
На какви критерии се основава рейтингът?
Системата PEGI е разработена и се основава на съществуващи европейски системи за класификация и се подкрепя от болшинството съответни държавни агенции на държавите-членки. Различни учени, потребители и други групи от заинтересовани лица участваха в изготвянето на формуляра за оценка и в оформянето на организацията, с цел да се отговори на различните културни стандарти и позиции в различните държави-членки.
Оценява ли се също така нивото на трудност или качеството?
Не, рейнитгът не взема предвид нивото на трудност или уменията, необходими за използване на играта. PEGI предоставя информация само за това дали играта е подходяща с оглед на закрилата на непълнолетните лица. Една игра с рейтинг 3+ може да е прекалено трудна за едно дете. По тази причина ние винаги препоръчваме да се чете дадената върху опаковката подробната информация за съдържанието на игрите, за да се установи нивото на трудност.
Къде може да се намери информация за съдържанието на дадена игра?
Описания на съдържанието на играта може да се намери върху опаковката. Освен това съществуват специализирани списания и уебсайтове за игри, в които се прави предварително представяне, представят се рецензии, класирания и новини за най-новите игри. www.gamespot.com е един от тези сайтове.
Кой проверява рейтинга?
Нидерландският институт за класификация на аудиовизуални медии (NICAM) и Съветът за видео стандарти (VSC) са администраторите на системата PEGI. Като утвърдена институция с висока репутация и дългогодишен опит в областта на аудиовизуалните продукти, NICAM даваше съвети по време на разработването на системата PEGI.

NICAM прави преглед на игрите с рейтинг 3 и 7, докато VSC прави преглед на игрите с рейтинг 12, 16 и 18. Потребителите, които не са съгласни с даден рейтинг, може да се свържат с администратора и да подадат жалба.
Всички игри ли имат рейтинг по PEGI?
Въпреки че PEGI е саморегулираща се система, на всяка игра за конзолите на Microsoft, Nintendo и Sony, както и на всяка компютърна игра, предлагана от основните европейски и американски издатели, се дава рейтинг по PEGI. Търговците на игри обикновено изискват продуктите да имат етикет по системата PEGI и затова е много необичайно на пазара да се намери игра без рейтинг по PEGI.
Необходимо ли е търговците да вземат предвид рейтинга?
Системата за рейтинг PEGI е доброволна система. Тя е отразена в законодателството само на няколко страни. В други страни обаче системата PEGI на практика се счита от почти всички търговци на игри за задължителна съгласно тяхната фирмена политика. Ние насърчаваме обществеността винаги да уведомяват управителите на магазини в случаите, когато има очевидно пренебрегване на възрастовия рейтинг от страна на персонала.
Какво може да направите, ако не сте съгласни с даден рейтинг?
Тъй като е предвидено системата PEGI да се развива постоянно, ние оценяваме високо вашите коментари и оплаквания във връзка с тази система и рейтинга, който тя дава.

Жалбите във връзка с рейтинга, подадени от издатели или представители на обществеността, на които администраторът не може да намери решение, се разглеждат от независима Комисия по жалбите. Тази комисия включва експерти по закрила на децата и детска психология, и най-общо представители на широки сегменти от обществото. Решението на Комисията по жалбите относно възрастовия рейтинг е окончателно и независимият състав на комисията гарантира справедливост и принципност при вземането на решения. Чрез този уебсайт може да изпращате жалби по въпроси, свързани с рейтинга.
Оказват ли игрите влияние върху децата?
Изследванията върху въздействието на видеоигрите са фокусирани предимно върху насилието. Публикувани са много анализи, но до момента няма доказателства, че използването на видеоигри с насилие причинява дълготрайно или постоянно увеличаване на агресивността или насилието сред играещите.
Източници:
- - Джонатан Л. Фрийдман, Оценка на анализа на видеоигри, съдържащи насилие
- Гай Камбърбеч, Злодей или жертва на видео насилие?
- Реймонд Бойл и Матю Хибърд, “Преглед на изследванията върху влиянието на компютърни игри, показващи насилие, върху младите хора.
Колко време може едно дете да играе такива игри?
Тъй като всяко дете е различно, няма определени правила. Използването на игри само по себе си не е свързано с конкретни рискове за здравето. То представлява занимание в свободното време, като четенето на книги и гледането на телевизия. Тъй като то е свързано с използването на вашето зрение, ние най-общо съветваме да се следват следните указания:
- Играйте винаги в добре осветена стая
- Правете редовно почивки
- Не играйте непрекъснато в продължение на часове, независимо колко интересна е играта.
- Спазвайте минималната дистанция до екрана.
Какво представлява PEGI Online?
PEGI Online е допълнение към системата PEGI. Когато се присъединяват към PEGI Online, компаниите трябва да приемат Кодекс на поведение, посочвайки, че ще управляват онлайн функциите на своите продукти по отговорен начин. Срещу това те получават разрешение да използват регистриран етикет PEGI Online като “печат за качество”
Каква е разликата между системата за рейтинг PEGI и PEGI Online?
Системата за рейтинг PEGI издава разрешения за използване на специфични етикети за възрастова класификация и описатели за специфични продукти върху специфични платформи. В същото време етикетът PEGI Online подчертава фирмената политика във връзка със закрилата на децата при онлайн игрите. Той посочва принадлежността към мрежа от компании, които спазват изискванията на Кодекса на PEGI за онлайн безопасност.
Защо етикетът за PEGI Online е поставен и върху опаковките на игрите?
Използването на етикета за PEGI Online като допълнителен описател върху задната част на опаковките е задължително в случаите, когато във въпросника на PEGI за определяне на рейтинга са посочени и функции на играта, които се изпълняват в онлайн режим. Родителите и останалите потребители могат да намерят допълнителна информация за използването на онлайн игри и за свързаните с това рискове в www.pegionline.eu.
НОВИНИ
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Още...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Още...